Polselli: Grano Arso (Smoked Wheat) Flour “Le Ricette” (Black)